Algemene Voorwaarden

Tallwaves Studio
Herengracht 124-128
1015 BT Amsterdam
[email protected]
www.tallwaves.studio

Artikel 1: Definities
1. Onder ‘Tallwaves Studio’ wordt verstaan: Tallwaves B.V., gevestigd te Amsterdam.
2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens
rechtsopvolger die aan Tallwaves Studio de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of
tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een offerte.
3. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan Tallwaves Studio om tegen
betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.
4. Onder ‘het vervaardigen van zaken’ wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een
product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
5. Onder ‘de door Tallwaves Studio vervaardigde zaken’ wordt verstaan: een fysiek product of een
product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
6. Onder ‘het verrichten van werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen Tallwaves Studio ten behoeve
van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder
andere onder verstaan het ontwikkelen van een concept en idee, het opleveren van een website en
tevens het opstellen van adviezen op het gebied van marketting en communicatie.
7. Onder ‘offerte’ wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of
te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten
werkzaamheden verbonden kosten.
Onder ‘informatiedragers’ worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere
middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of
verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in
de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Offerte
1. Alle offertes van Tallwaves Studio zijn een uitnodiging tot het aanvaardenvan een aanbod.
Tallwaves Studio heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.
2. Alle offertes uitgebracht door Tallwaves Studio geschieden, tenzij anders overeengekomen, voor
kosten van de opdrachtgever. Tallwaves Studio zal de prijs voor het uitbrengen van de offerte vooraf
bepalen en aan de opdrachtgever schriftelijk meedelen.
3. Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door
Tallwaves Studio, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van
deze voorwaarden of bijzondere afspraken door de opdrachtgever brengt met zich mee dat
opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte
tot stand te laten komen, aan Tallwaves Studio te vergoeden.
4. Offertes van Tallwaves Studio zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

Artikel 3: Overeenkomst
1. Een overeenkomst met Tallwaves Studio komt pas tot stand nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging
van Tallwaves Studio door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd.
2. De omvang van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van
Tallwaves Studio, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden
overeengekomen.
3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk
aan Tallwaves Studio te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan
komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door
Tallwaves Studio.
5. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten
laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. Tallwaves Studio zal opdrachtgever tijdig, maar minimaal
voor de doorvoering van de wijzigingen, informeren over eventueel te voorziene meerkosten. Het
vaststellen van de meerkosten vindt plaats op basis van nacalculatie van het daadwerkelijk aantal
besteedde uren, waarbij de nacalculatie zal geschieden op basis van een als in de branche redelijk
beschouwd uurtarief, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door
Tallwaves Studio buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde
heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. Tallwaves Studio behoudt
zich het recht voor om op basis van nacalculatie tot 10% van de overeengekomen prijs extra te
factureren. Dreigt een grotere prijsoverschrijding dan 10%, dan zal Tallwaves Studio op een zo kort
mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te
komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met Tallwaves Studio.
Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot
op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. Tallwaves Studio behoudt in ieder
geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie,
alsnog uit te voeren.
3. Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn: wijzigingen in de prijzen, voordat
levering heeft plaatsgevonden, van grondstoffen, loon, de monetaire verhoudingen tussen de
Nederlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere factoren welke de
kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor Tallwaves Studio ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst onvoorzien was.
4. De beperking van lid 2 van dit artikel van 10% prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever
tekort schiet in haar informatieplicht naar Tallwaves Studio als bedoeld in artikel 2 lid 4, of in het geval
wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens
Tallwaves Studio. Tallwaves Studio is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer
een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs
bepalen.
5. Als gevolg van de bepalingen van art. 3 lid 3, 4 en 5 geldt bij een wijziging van de overeenkomst de
maximum prijsoverschrijding van 10% uit lid 2 van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een
wijziging in de overeenkomst meer bedragen dan 10%, dan zal Tallwaves Studio, na overleg met de
opdrachtgever, op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.
6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de
overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben
gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productie¬methoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend.
7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is
overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen
prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de
wijziging bepaald op basis van nacalculatie, gebaseerd op de door Tallwaves Studio besteedde uren.
Deze nacalculatie zal geschieden op basis van een als in de branche redelijk beschouwd uurtarief.

Artikel 5: Betaling
1. Tallwaves Studio draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.
2. Tallwaves Studio is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een
factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is
Tallwaves Studio bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden.
3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door
Tallwaves Studio aan te wijzen rekening.
4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe
strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de
geldende wettelijke rente. Indien Tallwaves Studio zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit
handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso
gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd
worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW.
5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Tallwaves Studio binnen 14 dagen na
factuurdatum aan Tallwaves Studio schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij
gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het
factuurbedrag.

Artikel 6: Levering
1. Bij opdrachtneming zal Tallwaves Studio in overleg met opdrachtgever een oplevertermijn bepalen.
Tallwaves Studio zal de opgegeven levertijden naar beste vermogen nakomen.
2. Deze opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele
overschrijding van een genoemde levertijd brengt Tallwaves Studio niet in verzuim en geeft de
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming
van enige verplichting jegens Tallwaves Studio.
3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal Tallwaves Studio zo snel mogelijk
contact opnemen met de opdrachtgever om in overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare
oplossing te komen.
4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale
prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Eigendomsoverdracht
1. Tallwaves Studio behoudt zich het eigendom voor van alle door Tallwaves Studio vervaardigde zaken
en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan
Tallwaves Studio verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.

Artikel 8: Eigendom productiemiddelen
2.  Alle door Tallwaves Studio vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmidde‐
len en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, ,
databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van
Tallwaves Studio, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn
vermeld.Tallwaves Studio is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te
geven.
Tallwaves Studio is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdracht‐
gever te bewaren. Indien Tallwaves Studio en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door
Tallwaves Studio zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en
zonder dat Tallwaves Studio instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Eventuele kosten voor
het door Tallwaves Studio bewaren van in lid 1 bedoelde zaken komen voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 9: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. Tallwaves Studio zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst
aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de
bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van
Tallwaves Studio dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit
risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat er ,voorafgaande aan de verstrekking aan
Tallwaves Studio van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informa‐
tiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze zaken onder
zich te houden.
4. De opdrachtgever verleent Tallwaves Studio pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming
van de overeenkomst met Tallwaves Studio door hem in de macht van Tallwaves Studio worden
gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit
welke hoofde ook aan Tallwaves Studio verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke
schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
1. Rapporten of documenten die zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede
door Tallwaves Studio vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.
2. De intellectuele eigendomsrechten op het door Tallwaves Studio vervaardigde materiaal berusten bij
Tallwaves Studio. Hetintellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor
overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.
3. De door Tallwaves Studio volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk‐ en detailtekeningen, informatiedragers, computerpro‐
grammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie‐ en
hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan,
mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere
wettelijke bescherming voor Tallwaves Studio bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in
het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern
gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern
gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe
gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Tallwaves Studio vereist.
5. Tallwaves Studio behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te
wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever
niet wordt geschaad.
6. Tallwaves Studio zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover
de opdrachtgever door het gebruik van de door Tallwaves Studio vervaardigde zaken inbreuk zou
maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom van deze derden.
7. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Tallwaves Studio met
bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en
medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen
noodzakelijk is.